De medezeggenschapsraad

De MR heeft specifieke taken en bevoegdheden. Het reglement ligt ter inzage op school. De samenstelling van de MR is als volgt:

Leerkrachten:

  • Saakje Lysbeth Braaksma-van der Valk
  • Ineke van Popta

Ouders:

  • Sieta Brouwer (voorzitster)
  • Fokje Bouwer