De medezeggenschapsraad

De MR heeft specifieke taken en bevoegdheden. Het reglement ligt ter inzage op school. De samenstelling van de MR is als volgt:

Leerkrachten:

  • Jellie Alma
  • Ineke van Popta

Ouders:

  • Andre Nijholt
  • Lotte Sietses